Croeso i Esgobaeth Tyddewi,                                                                                   sydd wedi’i henwi ar ôl Dewi, nawddsant Cymru.                                                      Lleolir eglwys gadeiriol yr esgobaeth yn Sir Benfro, ac fe’i chyfrir yn un o drysorau’r genedl. Yn rhan o’r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, yn cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

Mwy o hanes yr esgobaeth

Gwefan Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Swyddfa’r Esgobaeth

 

 

 

 

ECO-GARAWYS 2020: Byw yn Syml ar gyfer y Greadigaeth

Mae ein Swyddog Cynaladwyaeth a Gofal am y Greadigaeth, y Parch Marcus Zipperlen, wedi cynhyrchu cyfres o ddeunyddiau ar gyfer y Garawys, sy’n canolbwyntio ar ein ffordd o fyw yn yr oes yma o newid hinsawdd.

Pedair rhan sydd i’r deunyddiau, a phob un yn ymdrin ag agwedd wahanol o ofalu am y greadigaeth a sut y gallwn ymgorffori cynaladwyedd mewn i’r arsylwadau a wnawn yn ystod y Garawys (a thu hwnt).

COFRESTR ETHOLWYR a RHEOLIAD DIOGELU DATA CYFFREDINOL (RhDDC)

Mae Corff y Cynrychiolwyr wedi cyhoeddi cyfarwyddyd newydd ynglŷn â Chofrestr yr Etholwyr a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RDDC). Mae hwn yn effeithio ar y data sy’n cael eu casglu gennych, yn ogystal â beth yr ydych yn gwneud gyda’r data.

Mae prif wahaniaethau i Gofrestr yr Etholiad wedi’u nodi isod:

  • Ni allwch bellach arddangos Cofrestr yr Etholiad yn agos at ddrws eich Eglwys, yn hytrach, dylai’r rhestr fod ar gael i’w harchwilio cyn y Cwrdd Festri bob blwyddyn.
  • Mae rhoi rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost yn ddewisol i unigolion sy’n gwneud cais i gofrestri eu henwau ar Gofrestr yr Etholwyr.

Mae canllawiau pellach, yn cynnwys nodiadau a ffurflenni perthnasol, ar gael wrth ddilyn y linc ganlynol: www.churchinwales.org.uk/electoralroll

Mae’n bosib i chi ddiwygio Ffurflen Gais Cofrestr yr Etholiad (dogfen Word) i gynnwys enw’ch Ardal Weinidogaethol Leol (AWL) ac enw’ch Eglwys e.e. (Yr wyf i) drwy hyn yn gofyn am gael cofnodi fy enw ar Gofrestr Etholwyr (Enw’r AWL) dan Eglwys (Enw’ch Eglwys) yn Esgobaeth Tyddewi.

Mae gofyn i chi anwybyddu unrhyw ffurflenni Cofrestr yr Etholiad rydych wedi’u defnyddio eisoes a defnyddio’r ffurflenni Newydd, sydd ar gael wrth ddilyn y linc uchod.

BYDDWCH YN WYLIADWRUS!

Yn anffodus, mae Eglwysi yn ein Hesgobaeth wedi dioddef lladradau plwm unwaith eto.

Eglwysi yn Archddiaconiaeth Caerfyrddin sydd wedi’u heffeithio yn ddiweddar. Gofynnwn i chi i fod yn wyliadwrus ac i gysylltu â Heddlu Dyfed Powys i adrodd am droseddau neu ymddygiad amheus.  Mae gofyn i chi gysylltu â’ch yswirwyr i adrodd am ladradau neu ddifrod ac e-bostiwch emmaoconnor@churchinwales.org.uk  i alluogi Swyddfa’r Esgobaeth i gadw cofnod o ble mae’r troseddau’n digwydd.

CYSTADLEUAETH EMYN CANMLWYDDIANT

Gwahoddir ceisiadau i gystadleuaeth cyfansoddi emyn litwrgaidd newydd er mwyn dathlu canmlwyddiant Esgobaeth Tyddewi a’r Eglwys yng Nghymru yn 2020.

Mae 2 ddosbarth yn y gystadleuaeth: Dosbarth Agored a dosbarth ar gyfer ceisiadau o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru. Derbynir cynigion gan fwy nag un awdur ac mae hawl gan un awdur gynnig mwy nag un waith. Nid oes tâl am roi cynnig arni, ac nid yw’r gystadleuaeth wedi’i chyfyngu i gyfansoddwyr sy’n byw yn Esgobaeth Tyddewi.

Gall fod yn emyn sy’n eiriau newydd ar dôn sy’ eisoes yn bodoli, neu yn eiriau newydd ar dôn newydd. Fe ddylai fod yn emyn o ddathliad, sy’n addas i’w chanu fel cynulleidfa. Derbynir ceisiadau Cymraeg a/neu Saesneg.

Y gobaith yw cynnwys yr emyn buddugol yn nhrefn y gwasanaeth canmlwyddiant yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi.

Gellir danfon ceisiadau yn electronig neu drwy’r post. Y dyddiad cau yw Mawrth 1af, 2020.

Mwy o wybodaeth                                 Lawrlwythwch y ffurflen gais

 

BETH SY’N NEWYDD?

Caiff gwefan Tyddewi ei diweddaru’n rheolaidd. Efallai na welwch rai o’r newidiadau ar y tro cyntaf, felly dyma rywfaint o’r hyn sydd wedi’i ychwanegu’n ddiweddar:

Diocean logo 2019

       Lawrlwytho’r fersiwn lliw                                Lawrlwytho’r fersiwn du a gwyn

 

Mae logo newydd yr esgobaeth ar gael i’w lawrlwytho erbyn hyn. Gofynnir i chi ei ddefnyddio ar eich deunydd i gyd o hyn ymlaen.

 

                              

 Grantiau Adnewyddu Eglwysi            Merlin’s Bridge: Cylchlythyr Gaeaf

 

 

I ba AGLl mae pawb yn perthyn?