Croeso i Esgobaeth Tyddewi,                                                                                   sydd wedi’i henwi ar ôl Dewi, nawddsant Cymru.                                                      Lleolir eglwys gadeiriol yr esgobaeth yn Sir Benfro, ac fe’i chyfrir yn un o drysorau’r genedl. Yn rhan o’r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, yn cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

Mwy o hanes yr esgobaeth

Gwefan Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Swyddfa’r Esgobaeth

 

 

CORONAFIRWS:

Diweddariad, Dydd Gwener, 27ain o Fawrth

CANLLAWIAU BUGEILIOL gan FAINC YR ESGOBION

Mae’r bwletin diweddaraf yma yn cwmpasu nifer o bynciau yn sgil cyhoeddiad Llywodraeth y DU. Maent yn cyfeirio at:

  • Adeiladau Eglwys
  • Ymweliadau bugeiliol
  • Angladdau
  • Priodasau
  • Bedydd (yn cynnwys Bedydd mewn Argyfwng)
  • Gweddi a thystiolaethu

Y bwletin llawn

 

CYMORTH RHODD AR-LEIN

Fel rhan o’n hymateb i sefyllfa’r Covid-19, rydym wedi datblygu system ar-lein i’ch helpu i greu ymrwymiad Cymorth Rhodd newydd neu i gadw trefn ar eich ymrwymiad presennol.

Gellir gweld rhagor o fanylion ar hyn ar y daflen (Saesneg) hon: Gift Direct Leaflet (PDF) neu drwy ebostio giftdirect@churchinwales.org.uk

Mae’r system newydd yn eich galluogi:

LLYTHYR O DDIOLCH gan LYWODRAETH CYMRU

Mae Dirprwy Brif Weinidog Llywodraeth Cymru, Jane Hutt, wedi ysgrifennu llythyr i’r Fforwm Cymunedau Ffydd i ddiolch am eu cyfraniad i’r frwydr yn erbyn y feirws Covid-19.

Meddai, “Mae’r modd y cydlynwyd hyn gan yr Arweinwyr Ffydd ar draws Cymru yn dyst i nerth Fforwm y Cymunedau Ffydd a’r Cyngor Rhyng-ffydd yng Nghymru. Mae’r modd y gwnaethoch sicrhau nad oedd addoli torfol yn digwydd, a’r canllawiau a roddwyd wrth gynnig ffyrdd eraill o addoli yn cael ei werthfawrogi’n fawr, ac fe fydd heb os yn helpu i achub bywydau. Rhaid i bobman barhau ar gau hyd nes y nodir yn wahanol.”

Y llythyr (yn Saesneg)

Croesawyd y cydnabyddiaeth yma am rôl yr eglwysi, gan John Davies, Archesgob Cymru: “Mae’r Esgobion yn cydnabod yr hyn mae pobl yn ei wneud i gefnogi a helpu ar adeg mor anodd.”

FFRYDIO BYW – RHANNWCH EICH GWEITHGAREDDAU GYDA NI  [fel y gallwn eu rhannu gyda phawb]

Mae clerigwyr a lleygwyr wedi bod yn greadigol iawn wrth ymateb i sefyllfa’r argyfwng Covid-19.

Ym mhob rhan o’r esgobaeth mae pobl yn defnyddio’r We er mwyn ffrydio gweddïau, myfyrdodau a hyd yn oed gwasanaethau. Ond wrth gwrs, nid yw pawb yn medru cael gafael ar y cyfryngau cymdeithasol.

Ond cofiwch i beidio defnyddio eich eglwys. RHAID I’R EGLWYSI FOD AR GAU.

Fe fyddwn ni’n rhoi cyhoeddusrwydd i bethau drwy’r wefan hon, yn ogystal ag ar ein cyfrif Facebook a Twitter. Mae gwefan yr Eglwys yng Nghymru hefyd yn dangos yr hyn sydd ar gael. Dilynwch y linc.

Ebostiwch ni gyda’r wybodaeth ganlynol:

– Enw eich Eglwys/Plwyf/Cenhadaeth neu Weindogaeth
– Enw Offeiriad
– Amser gwasanaethau
– Linc i’ch ffrwd byw
– Os ydych ar Facebook anfonwch linc i’ch tudalen a soniwch beth yw’ch cynlluniau/ beth sydd ar y gweill gennych
– Os ydych chi’n defnyddio YouTube rhowch linc i’ch sianel YouTube.

Efallai eich bod yn defnyddio cyfryngau eraill ar gyfer eich ffrwd byw – anfonwch linc fel y gallwn ei rannu.

Mae Eglwys Sant Pedr Caerfyrddin yn ffrydio Boreol Weddi bob dydd am 8am a Hwyrol Weddi am 6pm   https://www.facebook.com/StPetersCarmarthen/

Bydd Celebration ar Radio Wales yn darlledu gwasanaeth ar gyfer pumed Sul y Garawys, wedi ei arwain gan Ddeon Tyddewi, y Tra Pharchedig Sarah Rowland Jones, am 7.30am, a bydd yn cael ei ail-ddarlledu am 6.30pm.

Gwylio eto: BBC iPlayer – Darllediad y Deon Sarah ar Sul y Mamau o Gadeirlan Tyddewi ar BBC1 

 

BOREOL WEDDI MEWN ARGYFWNG

Gyda’r canllawiau newydd llym mewn grym, sy’n golygu fod pawb yn gorfod aros yn eu cartrefi, efallai bod teuluoedd neu unigolion yn dymuno cael adnodd i’w ddefnyddio ar gyfer gwasanaeth ar y Sul.

Felly bydd Boreol Weddi ar gyfer y pwrpas hwn yn cael ei gyhoeddi yma ar wefan yr Esgobaeth, bob wythnos, am y tro. Byddant yn cynnwys yr holl ddarlleniadau yn ogystal â myfyrdod, felly gellir argraffu’r cyfan neu ei ddarllen oddi ar sgrin. Addasiad ydyw o Weddi Ddyddiol 2009, gan yr Eglwys yng Nghymru.

Mawrth 29ain – Pumed Sul y Garawys

Mawrth 29ain – Myfyrdod

Gweddi Nos

Cymundeb Ysbrydol

Mae nifer o adnoddau ar gyfer gweddïo’n bob dydd o’r wythnos ar gael ar-lein.

Mae’r fendith a.y.b yn addas i’w defnyddio gan leygwr, ac ar y gwaelod ceir awgrymiadau ar gyfer emynau. Dewisol yw’r cyfarwyddiadau ynglyn â sefyll ac eistedd a.y.b. Mae Gweddi’r Arglwydd wedi’i chynnwys yn ei ffurf draddodiadol ond mae cewch ddefnyddio y fersiwn mwyaf cyfarwydd i chi.

Mae fersiwn Saesneg ar gael hefyd.

Mae gwasanaethau’r Eglwysi a unrhyw gyfarfodydd o gyd-addoli yn parhau i fod wedi eu hatal hyd nes y nodir yn wahanol. Rhaid i bob priodas a bedydd gael eu gohirio, a dim ond wrth y bedd neu mewn amlosgfa y gellir cynnal angladd.

Bellach mae pob adeilad eglwysig ar gau.

Sylwadau ar angladdau / Some thinking about funerals by Director of Ministry Rhiannon Johnson

 

Bydd Swyddfa’r Esgobaeth a swyddfa’r Esgob ar gau hyd nes y nodir yn wahanol. Fe fydd y staff yn gweithio o adref neu o amryw o leoliadau oddi ar y safle.

Gallwch gysylltu â’r swyddfa drwy’r ebost isod os oes angen: diocese.stdavids@churchinwales.org.uk

Cyfeiriad ebost swyddfa’r Esgob yw: bishopstdavidsoffice@churchinwales.org.uk

Ebostiwch aelodau o staff

Mae Cadeirlan Tyddewi yn dal ar agor i ymwelwyr ac ar gyfer addoli a gweddïo

Canllawiau’r Gadeirlan

Mae prosiectau Plant Dewi wedi’u hatal am y tro ac mae’r swyddfa ar gau. Serch hynny mae’r staff yn gweithio a gall unrhyw un sydd eu hangen gysylltu gyda hwy.  Ebostiwch Plant Dewi

ECO-GARAWYS 2020: Byw yn Syml ar gyfer y Greadigaeth

Mae ein Swyddog Cynaladwyaeth a Gofal am y Greadigaeth, y Parch Marcus Zipperlen, wedi cynhyrchu cyfres o ddeunyddiau ar gyfer y Garawys, sy’n canolbwyntio ar ein ffordd o fyw yn yr oes yma o newid hinsawdd.

Pedair rhan sydd i’r deunyddiau, a phob un yn ymdrin ag agwedd wahanol o ofalu am y greadigaeth a sut y gallwn ymgorffori cynaladwyedd mewn i’r arsylwadau a wnawn yn ystod y Garawys (a thu hwnt).

 

 

BETH SY’N NEWYDD?

Caiff gwefan Tyddewi ei diweddaru’n rheolaidd. Efallai na welwch rai o’r newidiadau ar y tro cyntaf, felly dyma rywfaint o’r hyn sydd wedi’i ychwanegu’n ddiweddar:

                                                      Yr AGLl: Pwy a Ble