Croeso i Esgobaeth Tyddewi,                        sydd wedi’i henwi ar ôl Dewi, nawddsant Cymru. Lleolir eglwys gadeiriol yr esgobaeth yn Sir Benfro, ac fe’i chyfrir yn un o drysorau’r genedl. Yn rhan o’r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, yn cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

Mwy o hanes yr esgobaeth

Gwefan Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Swyddfa’r Esgobaeth

NODER: Nos yfory (Ebrill 30ain), bydd ein gwefan newydd yn cael ei lansio. Rydym yn gorfod gwneud hyn yn gynt na’r disgwyl, am resymau tu hwnt i’n rheolaeth. Golyga hyn na fydd popeth sydd ar y wefan hon ar gael yn syth. Fodd bynnag, fe fyddwn yn gweithio’n galed er mwyn datblygu’r safle cyn gynted â phosib. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. 

 

CORONAFEIRWS 

Diweddariad: Dydd Iau, 30ain o Ebrill


“Ni wyr neb ohonom beth sydd o’n blaenau yn yr wythnosau nesaf. Bydded i Dduw eich amgylchynu â’i dangnefedd, a’ch llenwi bob dydd â’i Ysbryd Glan fel y gallwch gerdded ar hyd ffordd Crist, yr Arglwydd Atgyfodedig, yr hwn sydd gyda ni hyd at y diwedd.” (Esgob Joanna) 

ADDOLI AR-LEIN

Gwasanaethau dyddiol Boreol a Hwyrol Weddi gan yr Esgob Joanna:

Gyda’r canllawiau newydd llym mewn grym, sy’n golygu fod pawb yn gorfod aros yn eu cartrefi, efallai bod teuluoedd neu unigolion yn dymuno cael adnodd i’w ddefnyddio ar gyfer gwasanaeth ar y Sul.

Felly bydd Boreol Weddi ar gyfer y pwrpas hwn yn cael ei gyhoeddi yma ar wefan yr Esgobaeth, bob wythnos, am y tro. Byddant yn cynnwys yr holl ddarlleniadau yn ogystal â myfyrdod, felly gellir argraffu’r cyfan neu ei ddarllen oddi ar sgrin. Addasiad ydyw o Weddi Ddyddiol 2009, gan yr Eglwys yng Nghymru.

Mai 3ydd: Pedwerydd Sul y Pasg – i ddod yn fuan

Gweddi Nos

Cymundeb Ysbrydol

Mae nifer o adnoddau ar gyfer gweddïo’n bob dydd o’r wythnos ar gael ar-lein.

Mae’r fendith a.y.b yn addas i’w defnyddio gan leygwr, ac ar y gwaelod ceir awgrymiadau ar gyfer emynau. Dewisol yw’r cyfarwyddiadau ynglyn â sefyll ac eistedd a.y.b. Mae Gweddi’r Arglwydd wedi’i chynnwys yn ei ffurf draddodiadol ond mae cewch ddefnyddio y fersiwn mwyaf cyfarwydd i chi.

Mae fersiwn Saesneg ar gael hefyd.

 

 

Mae Eglwys Sant Pedr Caerfyrddin yn ffrydio Boreol Weddi bob dydd am 8am a Hwyrol Weddi am 6pm   https://www.facebook.com/StPetersCarmarthen/

Os ydych chi’n cael trafferth i gael sain o safon da, ceir canllawiau defnyddiol yn y blog YMA o Esgobaeth Llandaf.

Mae AWLl Bro Lliedi yn rhannu myfyrdodau dyddiol ar eu gwefan.

Bro Caerfyrddin – Mae’r Parch Delyth Richards yn rhoi gweddi ar ei thudalen Facebook bob bore, yn ogystal ag ar dudalen Eglwys Crist a Sant Cynnwr, gyda’r bwriad o godi ysbryd y gynulleidfa a chynnig cefnogaeth i’r rheiny sydd ddim yn aelodau. Mae hyn wedi cael ymateb da ac wedi bod o gymorth i lawer. Mae hi hefyd yn derbyn ceisiadau personol am weddïau.

Thought For The Day gan y Parch Sharon Swain ar ei gwefan bob bore.

 

 

Pethau i’w gwneud ac i feddwl amdanynt, gyda Pole a Hannah o Sant Mihangel, Aberystwyth

ADNODDAU AR GYFER YSGOLION, TEULUOEDD A’R RHAI SY’N GWEITHIO GYDA HWY

Mae ysgolion a thimau ieuenctid ar draws yr Esgobaeth wedi sefydlu prosiect/menter i greu adnoddau i’w defnyddio yn ystod yr argyfwng presennol.

Gellir eu gweld yma yn wythnosol.

Wythnos 5: Câr dy Gymydog

Er mwyn helpu pobl i ddeall beth oedd yn digwydd a’r modd y gallent helpu ei gilydd, yr oedd Iesu’n adrodd straeon a damhegion. Dameg y Samariad Trugarog oedd un o’r rheiny.

Wythnos 1: Enfysau

Wythnos 2: Byddwch yn greadigol

Wythnos 3: Rhannu Gobaith

Wythnos 4: Cymorth Cristnogol

Ambell linc i ragor o adnoddau defnyddiol

 

Mae gwasanaethau’r Eglwysi a unrhyw gyfarfodydd o gyd-addoli yn parhau i fod wedi eu hatal hyd nes y nodir yn wahanol. Rhaid i bob priodas a bedydd gael eu gohirio, a dim ond wrth y bedd neu mewn amlosgfa y gellir cynnal angladd.

Sylwadau ar angladdau / Some thinking about funerals by Director of Ministry Rhiannon Johnson

CYMORTH RHODD AR-LEIN

Fel rhan o’n hymateb i sefyllfa’r Covid-19, rydym wedi datblygu system ar-lein i’ch helpu i greu ymrwymiad Cymorth Rhodd newydd neu i gadw trefn ar eich ymrwymiad presennol.

Gellir gweld rhagor o fanylion ar hyn ar y daflen (Saesneg) hon: Gift Direct Leaflet (PDF) neu drwy ebostio giftdirect@churchinwales.org.uk

Mae’r system newydd yn eich galluogi:

 

BETH SY’N NEWYDD?

Caiff gwefan Tyddewi ei diweddaru’n rheolaidd. Efallai na welwch rai o’r newidiadau ar y tro cyntaf, felly dyma rywfaint o’r hyn sydd wedi’i ychwanegu’n ddiweddar:

                                                      Yr AGLl: Pwy a B