GRANTIAU

Fel arfer, cyfrifoldeb y plwyf yw gwaith cynnal a chadw eglwysi, ond yn achlysurol mae angen cymorth o’r tu allan, – cyngor a chymorth ariannol yn ogystal.

GrantFinderDrwy GrantFinder ceir mynediad i dros 8000 o ffynonellau sy’n cynnig cymorth ariannol i amrywiaeth eang o brosiectau, i helpu gyda gwaith cynnal a chadw, adnewyddu neu ymestyn adeilad eich eglwys. Gall hefyd roi cymorth ariannol i grwpiau eglwysi.

Am wybodaeth bellach cysylltwch gyda Dr Nigel Ford ar 01646 693452 neu ar Ebost.

Cofiwch ymgynghoru gyda’ch archddiacon, am gyngor ynglyn â phwy i ofyn iddo, cyn meddwl am wneud unrhyw waith ar eich eglwys.

Dylid cofio fod dwy ffurflen gais ar gyfer grantiau – un sy’n ymwneud ag adeilad yr eglwys a’r llall i wneud â phrosiectau sydd ddim yn gysylltiedig â’r adeiladau fel arfer.

Am fwy o wybodaeth ynglyn â thrwyddedau sy’n ymwneud â gwaith adnewyddu neu addasu eglwysi neu mynwentydd ar dudalen (heb ei chyfieithu eto) y DAC.

 

GRANTIAU ATGYWEIRIO EGLWYSI

Yr esgobaeth sydd bellach â chyfrifoldeb am y Grantiau Atgyweirio Eglwysi.

Ffurflen Gais

Mae hyd at £3,000 ar gael ar gyfer:

  • Gwaith atgyweirio adeiladwaith eglwys, ag eithrio gwydr lliw ac addurniadau, oni bai bod y gwaith yma yn cynrychioli llai na 10% o’r prosiect atgyweirio 
  • Gwaith i wella diogelwch a hygyrchedd
  • Estyniadau neu ail-drefnu sylweddol
  • Eglwysi newydd

 

nct-logo-intro@2xYMDDIRIEDOLAETH CENEDLAETHOL EGLWYSI

Grantiau Cychwynnol:

ar gael i eglwysi sydd angen gwaith cynnal a chadw brys, – gwaith sydd fod i gael blaenoriaeth yn ôl arolwg neu Adroddiad Pum-Mlynedd. Prosiectau sy’n costio rhwng £1,000 a £10,000, heb gynnwys TAW, ddylai’r gwaith yma fod. Mae’r grantiau’n amrywio o £500 i £3,000.

Er mwyn rhoi cais mewn dylai ymgeiswyr gael dau ddyfyn-bris ar gyfer y gwaith, sicrhau fod 50% o’r arian ganddynt ac unrhyw ganiatâd sydd ei angen. Dylai’r prosiectau gael eu harwain gan bensaer neu dirfesurydd cymwys.

Dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau nesaf: Mai 12fed 2019 – penderfyniad ym mis Gorffennaf.

 

Grantiau Gateway:

£3,000 i £10,000 i helpu eglwysi i ddatblygu prosiectau cynaliadwy o safon uchel, sy’n dangos ôl gwaith ymchwil a dadansoddiad o faterion sy’n effeithio ar yr eglwysi, drwy brofi pa mor ymarferol yw’r hyn a gynigir, a thrwy ddatblygu cynlluniau hyd at “RIBA Stage 1”. Am gyfarwyddiadau ewch i www.nationalchurchestrust.org/gatewaygrants

Dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau nesaf: Mai 9fed 2019 – penderfyniad ym mis Gorffennaf.

 

Grantiau Cornerstone

£10,000 i £50,000 tuag at waith adnewyddu brys ac angenrheidiol, sydd ag amcan bris o £100,000 (yn cynnwys TAW a chostau) o leiaf, a/neu y gwaith o osod toiledau neu geginau sy’n costio o leiaf £30,000. Am ganllawiau pellach a ffurflen gais ewch i  www.nationalchurchestrust.org/cornerstonegrants

Dyddiad cau nesaf: 1 Gorffennaf 2019 – penderfyniad ym mis Tachwedd.

Mwy o wybodaeth

 

ListedPlacesofWorshipLogo

Mae Cynllun The Listed Places of Worship Grant Scheme yn cynnig cymorth ariannol cyflym a hawdd ar gyfer gwaith adnewyddu.

Mwy o wybodaeth