Bywyd yr Eglwys

Cewch fwy o wybodaeth yn yr adran hon am yr hyn sy’n digwydd yn yr esgobaeth. Cliciwch ar y tabiau neu’r dolenni i ddysgu mwy:

 • Y mae’r Pum Marc Cenhadaeth yn ysbrydoli cyfeiriad esgobaeth Tyddewi wrth i ni agosau at ein canmlwyddiant.
 •  Strwythr Esgobaethol fel rhan o’r strategaeth esgobaethol, cyflwynodd yr esgobaeth strwythr trefniadol newydd. Dyma sut mae’n ymddangos.
 • Gweinidogaeth –  y mae Gweinidogaeth Eglwys Dduw yn cael ei hymarfer gan bob aelod bedyddiedig o’r Eglwys yn yr Esgobaeth hon. Y mae rhai o’r rheiny yn cael eu galw i’r weinidogaeth ordeiniedig, naill ai fel offeiriaid cyflogedig neu ddi-gyflogedig.  Hefyd y mae rhai sy’n ymarfer eu gweinidogaeth gyda chaniatâd i weinyddu gan yr Esgob.  Y mae gennym hefyd sawl gweinidog lleyg a ganiatawyd megis Darllenwyr Lleyg, Arweinwyr Addoliad, Cynorthwywyr Bugeiliol, Cynorthwywyr Ewcaristig Bugeiliol a Chynorthwywyr Ewcaristig. Yr ydym wedi  ymrwymo i annog pawb i ddarganfod ac ymarfer eu galwediageth Gristnogol.
 • Trawsnewidiad – lliniaru’r llwybr o Blwyfi i Ardaloedd Gweinidogaethol Lleol.
 • Plant a Phobl Ifanc – y mae ein tîm cyfunedig yn annog a chefnogi ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau a anelir at bobl ifanc.
 • Ysgolion Eglwysig – manylion cyswllt y 31 ysgol eglwysig yn yr esgobaeth + gwybodaeth gefndirol gyffredinol am waith y Tîm Addysg.

 Cyfathrebiaeth

Y mae cyfathrebiaeth yn gorwedd yng nghalon Cristnogaeth, a’i neges bennaf yw bod Iesu Grist yn newydd da.  Dilynwch y ddolen hon i gael mwy o fanylion am ein Tîm Cyfathrebiaeth

 • Pobl Dewi yw’r Papur Esgobaethol. Y mae’r adran hon yn cynnwys manylion am sut i anfon erthyglau a dolenni i argraffiadau cyfredol a rhai’r gorffennol i gyd.
 • Undeb y Mamau Y mae Undeb y Mamau yn gweithio gyda’i gilydd i gefnogi teuluoedd a gweld perthnasau yn ffynnu. Yr ydym yn gwneud hyn drwy weddio, gwireddu ac ymgyrchu ynghyd er mwyn gweld gweddnewid cymunedau.
 • Cenhadaeth Byd  – Y mae’r Tîm Cenhadaeth Byd yr Esgobaeth yn ceisio ehangu gorwelion pobl yn y plwyfi drwy eu hatgoffa eu bod yn rhan o gyfeillach byd-eang  sy’n cynnwys Cristnogion o wahanol enwadau a diwylliannau.  Yr ydym yn annog pobl i weithio gyda’u brodyr a chwiorydd Cristnogol gartre a thramor wrth i ni geisio cyhoeddi newyddion da Teyrnas Dduw mewn ffyrdd ymarferol heddiw.
 • Eciwmeniaeth – annog cydweithrediad a chyfeillgarwch gyda’n brodyr a’n chwiorydd mewn Eglwysi eraill.
 • Rhyng-ffydd – beth yw’r gwahaniaeth?  Cewch wybod.
 • Stiwardiaeth Ariannol – Y mae Stiwardiaeth yn fynegiant o ffydd, y mae’n ddisgyblaeth ysbrydol sy’n cwmpasu ein bodolaeth fel Cristnogion; creodd Duw bopeth, a chreodd ni i fod yn stiwardiaid yr holl greadigaeth.  Y mae bod yn stiwardiaid da yn golygu parchu creadigaeth drwy gael perthynas dda gyda’n cyd fodau dynol a’r amgylchedd yr ydym yn byw ynddo