Goruchwyliaeth Weinidogaethol

Y mae’r Tîm Gweinidogaethol yn cydlynu a datblygu pob ffurf o weinidogaethau trwyddedig, lleyg ac ordeiniedig o fewn yr Esgobaeth.

Ydy Duw yn eich galw i rannu mewn gweinidogaeth arbennig?

Y cam cyntaf: trefnu i gyfarfod un o’n Cynghorwyr Galwedigaethol:

CydlynyddY Parch Mark Ansell

 

GWEINIDOGAETH TRAWSNEWID

Wrth i’r Esgobaeth symud o Blwyfi i Ardaloedd Gweinidogaeth Lleol, sefydlwyd Tîm Datblygu Ardal Gweinidogaethol i helpu lliniaru’r llwybr o’r hen i’r newydd.

Chwiliwch am ragor

 

CYFEILLACH GALWEDIGAETHOL

Sefydlwyd Cyfeillach Galwedigaethol i ddarparu man cyfarfod i’r rhai sy’n teimlo eu bod wedi eu galw gan Dduw ond na ydynt yn siŵr at beth ac eto’n dymuno ymchwilio ymhellach.

Mwy…

 

ARWAIN ADDOLIAD

Y mae Arweinwyr addoliad yn weinidogion lleyg sy’n cynorthwyo mewn gwasanaethau mewn llawer ffordd- ond nid ydynt wedi’u trwyddedu i bregethu.  Felly y mae’r Tîm Gweinidogaethol yn cyhoeddi Homiliau wythnosol yn seiliedig ar ddarlleniadau y Beibl am bob Sul, wedi’u hysgrifennu gan rai sy’n dal trwydded.  Y maent ar gael i’w defnyddio yn lle pregeth, neu’n syml i helpu cynnulleidfaoedd i ymrwymo â’r Ysgrythur.

Chwiliwch yn ein llyfrgell

Cyfleoedd ar gyfer Gweinidogaeth Gristnogol yn yr Esgobaeth

Gweinidogaeth Cristnogion fel un Eglwys

Mae’r Tîm Gweinidogaethol wedi paratoi cyfres o daflenni sy’n disgrifio’r gwahanol fathau o weindogaeth – ar gael i’w lawrlwytho.

 

Darllenydd Lleyg: ymgymeryd â’r weinidogaeth o bregethu a dysgu yng nghyd-destun addoliad, sydd yn aml ddim yn Ewcaristaidd. Gallant hefyd ledaenu eu gweinidogaeth mewn ffyrdd eraill o fewn y cyd-destun. Y mae gan rai Darllenwyr yr awdurdod i arwain angladdau, ar ôl yr hyfforddiant priodol.

Mwy o wybodaeth am hyfforddiant

Cynorthwyydd Ewcaristaidd: yn helpu gyda rhannu’r Cymun Bendigaid yn ystod gweinyddiad yr Ewcarist, a elwir hefyd yn Swper yr Arglwydd.

Cynorthwyydd Ewcaristaidd Bugeiliol:yn mynd â sacrament y Cymun Bendigaid i rai sy’n sâl yn eu cartrefi neu fan arall e.e. gallech gael eich gwahodd i arwain gwasanaeth i bobl mewn cartref yr henoed.

Beth mae’n olygu?

 

Gweinidog Di-gyflog (Lleol): pobl sydd â’u gwreiddiau’n ddwfn yn eu heglwysi a’u cymunedau, ac wedi’u galw i weithio fel offeiriad yn y lle hwnnw gyda’r bobl hynny

Beth mae’n olygu?

Hyfforddiant

 

Arweinydd Addoliad: yn cynorthwyo gyda gwasanaethau o addoliad mewn adeilad eglwys neu leoliad arall

Proffil Rôl