Pobl Dewi “Extra”

PDExtraBanner2015

Atodiad i bapur newydd chwarterol yr esgobaeth

Yn anffodus nid yw’n bosib cynnwys yr holl ddeunydd a dderbynir, felly mae PD “Extra” yn gyfle:

  • i fwrw golwg dros erthyglau gafodd eu hepgor ond sy’n deilwng o le
  • i gynnwys deunydd ychwanegol at erthyglau gafodd eu cynnwys, ond mewn ffurf golygedig
  • i gynnwys cyfieithiadau Saesneg o rai erthyglau a argraffwyd yn Gymraeg

Medi 2019

Tud. 3: Faith on the Art Trail / Ffydd ar y Llwybr Celf

(fersiwn estynedig o erthygl gan y Parch. Ddr Caroline Jones)

Ers iddi ddod yn Ganon ym mhentref Garnant, Dyffryn Amman, mae Caroline Jones wedi cael ei synnu, eto, wrth weld pa mor effeithiol gall Celf fod fel arf i gynorthwyo gyda myfyrdodau a gweithdai.

Mae hi’n disgrifio sut y defnyddiodd hyn yn ei gweinidogaeth, gan gynnwys ymweliad ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd.

Dilynwch y linc yma i ddarllen yr erthygl cyflawn

 

Tud. 13: Under threat in India / Dan fygythiad yn India

Yn India mae Cristnogion dan fygythiad wrth i eithafwyr Hindwaidd eu herlid am eu crefydd.

Mae cyfres o achosion o erlid wedi peri gofid i nifer o Gristnogion Indiaidd ar ôl i Blaid Bharatiya Janata gael ei ail-ethol. Ers eu buddugoliaeth yn etholiad cenedlaethol India, cofnodwyd o leiaf saith ymosodiad yn erbyn Cristnogion a hynny mewn cyfnod o ddwy wythnos yn unig. Bu Shirley Murphy yn cyfweld un unigolyn sydd yn dymuno aros yn ddi-enw am resymau diogelwch:

Dilynwch y linc yma i ddarllen fersiwn estynedig o erthygl Shirley yn Pobl Dewi

EXTRA: St Padarn’s Summer School / Ysgol Haf Padarn Sant

O’r 21-26 Gorffennaf, cynhaliwyd Ysgol Haf Padarn Sant ym Mhrifysgol De Cymru Trefforest, Pontypridd. Bu J-D Laurence, Tiwtor Padarn Sant ar gyfer Esgobaeth Tyddewi yn mwynhau’r wythnos.  Gellwch ddarllen yr hanes wrth ddilyn y linc yma.

EXTRA: Llangwm – a new pilgrimage route? / Llangwm – llwybr newydd i bererinion?

Mae 2019 wedi bod yn flwyddyn o bererindota i eglwys Sant Jerome yn Llangwm, a hynny i oedolion a phlant.

Sant Jerome yw man cychwyn llwybr pererindod 100km “Ffordd Dewi Sant” i Dyddewi hefyd, gan ddilyn llwybr yr arfordir o Neyland ac Aberdaugleddau i Dale, Little Haven, Newgale a Solfa.

Mwy o wybodaeth

EXTRA: The Tiles of St Davids / Teils Dewi Sant

Yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi mae un o’r casgliadau mwyaf o deils canoloesol yng Nghymru, a hynny ar balmant canoloesol seintwar y Gadeirlan.

Efelychwyd patrymau’r teils gan y pensaer Gilbert Scott yn yr 1860au, pan adnewyddwyd y twr a’r seintwar, a gellir eu gweld o flaen reilen yr allor ac ar wrth leoliad gogleddol a deheuol seddi’r côr yn y Gadeirlan.

Cafodd darn newydd arbennig o waith gan Martin Crampin, yn seiliedig ar un o’r patrymau, ei ddangos yn yr holl eglwysi yn Sir Benfro oedd yn rhan o arddangosfa “Celf ar Lwybr y Ffydd” yn 2019.