Stiwardiaeth Ariannol

Y mae’r Tîm Stiwardiaeth Ariannol yn credu y dylai eglwys fyw gael ei chynnal gan ei haelodau byw.

Fel Cristnogion, y mae ein ffydd yn ein hymrwymo i rannu yr hyn a dderbyniwyd gennym gyda’r rhai llai ffodus na ninnau, y rheiny ar gyrion cymdeithas, y newynog a’r sâl, ffoaduriaid, carcharion cydwybodol…. mae’r rhestr yn fawr.

Y mae angen arian ar eglwysi i ffynnu a thyfu; y mae angen arian i weithredu eu pwrpas pennaf: gweinidogaeth a chenhadaeth Duw, nid yn unig yn gofalu am ‘eu cornel nhw’ ond cael gweledigaeth ehangach i gwmpasu dynolryw yn gyfan.  Ar lefel ymarferol, mae angen arian ar eglwysi i oroesi, i dalu biliau ayb. a dyma ble mae’r tîm yn gallu helpu.

Dangosodd ymchwil bod y strategaethau canlynol wedi bod yn llwyddiannus wrth gynorthwyo eglwysi i ymdopi â phwysau ariannol:

  • Addysgu rheolaidd am roi a materion stiwardiaeth
  • Trefnu adnewyddu blynyddol addewidion stiwardiaeth
  • Hyrwyddo rhoddi Cristnogol drwy erthyglau cylchgronau, dosbarthu taflenni ayb
  • Annog talwyr trethi i roi’n dreth-effeithiol drwy Rodd Cymorth, Rhodd Uniongyrchol…
  • Diolch i bobl am eu cyfraniadau o leiaf unwaith y flwyddyn
  • Helpu trigolion lleol ac ymwelwyr achlysurol i roi’n effeithiol

I’r rhan fwyaf o eglwysi daw’r mwyafrif o’u harian oddi wrth roddi cynnulleidfaol.  Y mae realiti ariannol hyn yn gofyn i gynnullleidfaoedd i feddwl ac ymddwyn yn wahanol am ariannu eu heglwys, dealltwriaeth ffres am bwysigrwydd rheolaidd, rhoi trefnus, ac ymwybyddiaeth o’r angen am ddatblygu ffynonellau ariannu ychwanegol, a’r gallu i fod yn ymwybodol o hyd o’r darlun mwy.

Fel Cristnogion, yr ydym yn ymdrechu i fod yn Bobl Hael, yn Bobl sy’n Rhoi, Pobl Meddylgar â Gweledigaeth  – stiwardiaid da y Greadigaeth.