Cenhadaeth Byd

Y mae’r Tîm Cenhadaeth Byd yn ceisio helpu plwyfi i weithio gydag eglwysi eraill dros y byd wrth i ni chwarae ein rhan yng nghenhadaeth Duw heddiw.

worldmission2.jpgPam codi proffil Cenhadaeth Byd?

Y mae aelodau’r Tîm yn frwd am eu rhan yng nghenhadaeth byd-eang, sy wedi cyfoethogi eu bywydau a bywydau eu heglwysi.  Y mae’r Tîm yn ceisio annog eraill i edrych tu hwnt i ffiniau eu plwyfi ac i ddarganfod beth mae Duw yn ei wneud heddiw drwy ei bobl mewn rhannau eraill o’r byd.

Y mae cymaint gennym i’w ddysgu gan ein brodyr a’n chwiorydd Cristnogol  dramor, wrth iddynt wynebu sialensau rannu newyddion da cariad Duw mewn gair a gweithred yn eu cyd-destun arbennig.  Wrth i ni geisio ymateb i alwad Duw yn ein cymunedau ein hunain gallwn gael ein hysbrydoli a’n herio wrth i ni glywed am yr hyn sy’n digwydd mewn mannau eraill.

Rhoesom gyflwyniadau ar Genhadaeth Byd mewn nifer o ddeoniaethau yn yr esgobaeth, gan roi cyfle i wrandawyr glywed am agwedd arbennig o genhadaeth neu ardal arbennig o’r byd.  Yr ydym yn annog pobl i feddwl am sut y gallant hwy a’u heglwysi fod yn rhan o Genhadaeth Byd, a chynnig adnoddau o wahanol asiantaethau cenhadol i’w helpu yn hyn o beth.  Y mae’r noson yn gorffen  gyda gweddi gan ddefnyddio map byd enfawr a roddir ar y llawr, gan ganiatau i i bobl weddio dros pobl a llefydd sy yn eu calonnau.

Os hoffech chi wahodd y Tîm i gynnal noson o’r fath yn eich ardal, cysylltwch â Canon Dewi Roberts.

Dolen  gysylltu Esgobaethol: Bukavu, DRC

‘Yr ydym yn perthyn i’n gilydd; yr ydym angen ein gilydd; ni yw corff Crist’ – cytundeb dolen Tyddewi/Bukavu

Y mae Esgobaeth Tyddewi wedi sefydu dolen gydag Esgobaeth Bukavu yng Ngweriniaeth  Ddemocrataidd  Congo.  Tyfodd o gysylltiad personol  a ffurfiwyd gan Parch.Ddr.Jennie Annis a’i gŵr David sy’n ymweld yn rheolaidd â Bukavu ac yn gweithio gydag eglwys yno.

 

Arweinir yr Esgobaeth gan Esgob Bahati Bali-Bulsane Sylvestre a ymwelodd â Thyddewi yn 2014 i arwyddo’r cytundeb cysylltu.

Cyfweliad gyda’r Esgob Bahati

Y mae cyngor cysylltu Bukavu-Tyddewi yn annog rhannu adnoddau dynol, materol ac offeiriadol rhwng yr esgobaethol a ffurfiol cysylltiadau rhwng deoniaethau, plwyfi ac ysgolion.

Os hoffech chi fod yn rhan o’r cysylltiad, os oes gennych gynigion neu angen unrhyw wybodaeth bellach cysylltwch â Jennie Annis.