Cyflwyniad i bob bwrdd a phwyllgor yn yr esgobaeth

Pwy sy’n trefnu beth?

Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth

Mae Bwrdd Cyllid Esgobaeth Tyddewi yn elusen gofrestredig. Ei bwrpas pennaf yw i hyrwyddo a chynorthwyo gweinidogaeth a chenhadaeth yr Eglwys yng Nghymru yn Esgobaeth Tyddewi. Mae Pwyllgor Gwaith y Bwrdd Cyllid yn gyfrifol am reoli cyllid ac asedau’r Esgobaeth.

  • Cadeirydd  –  Mr Nick Griffin  (Gellir cysylltu ag ef drwy Swyddfa’r Esgobaeth)
  • Ysgrifennydd  –  Mr Howard Llewellyn   01267 236145

 

Bwrdd Enwebiadau’r Esgobaeth

Y Bwrdd Enwebiadau sy’n gyfrifol am fonitro’r nifer o swyddi gwag sydd yn yr esgobaeth; maent yn eu trafod ac yn cynghori’r Esgob ar y drefn a’r broses enwebu briodol, ac yn dod i gytuneb ar reolau mewnol.

 

Bwrdd Persondai’r Esgobaeth

Y Bwrdd Persondai sy’n gyfrifol am gynnal a chadw yr holl bersondai, y gwaith adnewyddu ac atgyweirio, a phrynu a gwerthu tai.

  • Cadeirydd  –  Mr M. Lewis  (Gellir cysylltu ag ef drwy Swyddfa’r Esgobaeth)
  • Ysgrifennydd  –  Mr Howard Llewellyn   01267 236145
  • Arolygwr  –  Mr Mike Scutt 01267 236145

Canllawiau i glerigwyr a phlwyfi
Rhestr Contractwyr (diweddarwyd Mai 2018)

 

Pwyllgor Eglwysi Bugeiliol

Mae’r Pwyllgor hwn yn gyfrifol am adolygu anghenion bugeiliol eglwysi’r Esgobaeth, gan gynhori’r Esgob a’r Gynhadledd Esgobaethol yn ôl y galw. Maent yn gweinyddu’r cynllun arolygu eglwysi, sy’n digwydd bob pum mlynedd, yn gweinyddu’r broses ar gyfer datgan bod eglwysi’n ddi-angen ac maent yn rhoi cyngor ar grantiau a benthyciadau sy’n gysylltiedig ag eglwysi fel adeiladau.

 

Pwyllgor Ymgynghorol yr Esgobaeth

Mae hwn yn cynnwys aelodau sy’n arbenigo mewn meysydd penodol sy’n ymwneud ag adeiladau eglwysi, fel penserniaeth, yr organ, archaeoleg a.y.b, ac mae’n gyfrifol am roi cyngor i Ganghellor yr Esgobaeth pan fydd angen delio â cheisiadau ac awdurdodi gwaith ar eglwysi a mynwentydd.

  • Cadeirydd  –  Andrew Faulkner
  • Ysgrifennydd  –  Janet Every   01267 236145

 

Cymdeithas Dai yr Esgobaeth

Nod y Gymdeithas yw i roi cymorth i glerigwyr a gwŷr/gwragedd gweddw i glerigwyr ar eu hymddeoliad.

  • Cadeirydd  –  Yr Hybarch B.J.H Jones    01970 617100
  • Ysgrifennydd  –  Nia M Evans BA ACCA     01267 236145