Cynhadledd Esgobaethol 2018

Cafodd dau bwnc sylw amlwg iawn yn y Gynhadledd, sef Efengylaeth a’r datblygiad yn y broses o sefydlu Ardaloedd Gweinidogaethol Lleol (AddGLl).

AddGLl: Yn ei haraith pwysleisiodd yr Esgob Joanna nad oedd gan yr esgobaeth fawr o ddewis yn y mater.

Dywedodd, “Nid yw’r arian gennym i gynnal offeiriaid cyflogedig ym mhob plwyf, ond rwy’n gwerthfawrogi’r ffaith eich bod wedi dod i’r cyfarfodydd, er eich bod yn casau’r sefyllfa; ‘rydych wedi bod yn onest ac wedi cymryd rhan.”

FIDEO: Anerchiad yr Esgob Joanna

Cyn ei haraith cafwyd cyflwyniadau oedd yn amlinellu gwahanol safbwyntiau o’r broses

  • Disgrifiodd y Canon Michael Rowlands realiti ei brofiad yn Dewisland (gogledd Sir Benfro)
  • Cyflwynodd Marianne Osborne, y Cenhadwr Trawsnewid, ddiweddariad am waith ei thîm wrth iddynt gynorthwyo plwyfi i ddarganfod y ffordd ymlaen
  • Esboniodd Howard Llewelyn, Ysgrifennydd yr Esgobaeth, sut oedd y swyddfa yn helpu gyda hyfforddiant ac yn cynnig cyngor ar faterion cyllid

EFENGYLAETH: Cyflwynwyd Archddiacon newydd y Cymunedau Cristnogol Newydd, yr Hybarch Mones Farah. Amlinellodd ei weledigaeth ar gyfer ysgogi twf ymysg pobl ifanc yn enwedig, gan sôn am ddifrifoldeb y sefyllfa sy’n wynebu’r Eglwys hebddo.

Dywedodd fod angen bod yn radicalaidd, a mynd at y bobl ifanc, gan nad ydynt hwy yn dod atom ni. Ychwanegodd hefyd, er fod nifer wedi’u dadrithio gan yr eglwys, bod llawer o ddiddordeb yn yr ysbrydol.

“Mae angen i ni weithio gyda hynna,” meddai. “Rhaid i ni ddod o hyd i grwpiau sy’n cyfarfod ac ymuno â hwy…..creu partneriaethau o fewn y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.”

 

FIDEO: Araith yr Archddiacon Mones

Tanlinellwyd hyn gan aelodau o Fforwm Ieuenctid yr esgobaeth. Roedd eu neges yn glir – os ydych chi’n dymuno i’r Eglwys fod yn fwy cyfeillgar ac yn rhywle sy’n apelio at bobl ifanc, gwrandewch arnom ni.

 

Yn sesiwn y prynhawn, soniodd Nick Griffin, Cadeirydd y Bwrdd Cyllid, am ddiffyg o £3.5m yn y gronfa sydd ar gael i gynnal clerigwyr cyflogedig.

“Er hyn”, meddai “rydym yn ymrwymedig i ddod o hyd i’r adnoddau sydd eu hangen er mwyn ariannu strategaethau’r Esgob ar gyfer yr esgobaeth.”

Derbyniwyd y cynnig, yn unfrydol, i apwyntio panel newydd i gymryd y cyfrifoldeb o gadeirio’r gynhadledd. Serch hynny, pwysleisiodd rhai aelodau y dylid ethol pobl i’r swyddi yn hytrach na’u hapwyntio, er mwyn bod yn ddemocrataidd.

Roedd “Adeg Cwestiynau” yn rhan newydd o’r gynhadledd. Cyflwynwyd saith cwestiwn i gyd, ac atebwyd pump ohonynt yn y neuadd. Cafwyd atebion ysgrifenedig i’r ddau gwestiwn arall, ac fe fyddant ar gael ar y wefan cyn hir.