Cynhadledd Esgobaethol

Voting

Mae’r Gynhadledd Esgobaethol  yn cynnwys aelodau lleyg sydd wedi’u henwebu gan Gynadleddau Deoniaethau, ynghyd ag offeiriaid ac aelodau eraill sydd wedi’u henwebu. Llywydd y Gynhadledd yw ‘r Esgob.

Cynhelir y Gynhadledd ar Sadwrn cyntaf mis Hydref.

CYNHADLEDD 2019     Yr Agenda

                                    Adroddiadau 2019 

                                    Crynodeb o’r Cyfrifon

 

Roedd yna deimlad gwahanol i’r Gynhadledd Esgobaethol eleni, yn ôl David Hammond-Williams

I gychwyn, lleoliad newydd, sef canolfan gynadledda Prifysgol Aberystwyth, cam cyntaf taith lle y bwriedir ymweld â phob rhan o’r Esgobaeth yn ystod y blynyddoedd nesaf hyn.

Cafwyd digon o ddeunydd trafod, wrth i Ardaloedd Gweinidogaeth Lleol(AddGLl) weld trawsnewid yn troi yn ddatblygu, yn arbennig y newidiadau cyfansoddiadol angenrheidiol.

Cafwyd cynigiad gan yr Archddiacon Paul Mackness ynglŷn â newid dull ethol aelodau’r gynhadledd, fel bo’r broses yn ateb trefn newydd yr AddGLl o fis Ionawr nesaf.

Yn anad dim, cyfraniad amgenach lleygwyr i weinidogaeth AddGLl yw’r newid mwyaf, o bosib a hyderir, felly, y bydd naws fwy cynhwysol mewn timau gweinidogaethu.

O bleidleisio, derbyniwyd y cynigiad, gyda dwy bleidlais yn erbyn a thair wedi eu hatal.

Swm a sylwedd busnes ffurfiol y gynhadledd yw derbyn adroddiadau yr amrywiol fyrddau a phwyllgorau esgobaethol. Roedd gwedd wahanol i hyn hefyd.

Roedd adroddiadau’r Cyfarwyddiaethau Gweinidogaethu a Chenhadu yn cynnwys cyflwyniadau am agweddau allweddol – galwedigaethau, arwain addoliad, datblygu AddGLl ac efengylu.

Cyfeiriodd y Canon Marianne Osborne, arweinydd y tîm trawsnewid a fu’n llywio AddGLl, at thema’r gynhadledd – ‘Dal ar y Cyfle’. “Gwelsom” meddai “pa mor boenus y gall [hynny] fod; ond gall fod yn iechyd hefyd”.

Cyhoeddodd yr Archddiacon dros Gymunedau Cristionogol Newydd, Mones Farah, fod cais am £1.7m a wnaed i Gronfa Efengylu y Dalaith gogyfer â phrosiectau tyfiant, yn Crosshands a Merlin’s Bridge, wedi llwyddo o ran y cam cyntaf; bydd yr ail gam ym mis Chwefror, a disgwyliai y byddai’n llwyddiannus.

Ond roedd cadeirydd y Bwrdd Cyllid Esgobaethol(BCE), Nick Griffin, yn fwy gwyliadwrus. Roedd y sefyllfa ariannol yn sefydlog, meddai, ond byddai angen ffynonellau incwm amgenach, os am arbed codi Cyfran y Weinidogaeth.

Nododd fod £200,000 o arian wrth gefn wedi eu defnyddio er mwyn gostwng cynnydd yng Nghyfran y Weinidogaeth o 10.4% i 5.8%. Roedd y Bwrdd hefyd yn adolygu’r modd y rhennid Cyfran y Weinidogaeth ar hyd a lled yr eglwysi. “Cydraddoldeb yw’r nod,” meddai. “Yr her i ni yw cynnal y nifer a gytunwyd, o glerigiaid, sef 85.”

Yr Esgob Joanna a gafodd y gair olaf wrth gau pen y mwdwl yn ei haraith fel llywydd (am y tro cyntaf yn ddwyieithog):    “Rwy’n ymddiried yn Nuw i weithio drwom fel Esgobaeth,” meddai. “Rwy’n ymddiried yn Nuw i ddarparu’r adnoddau ariannol ar ein cyfer. A rwy’n ymddiried ynoch chi i ganiatáu iddo wneud hynny.”