Cystadleuaeth Emyn Canmlwyddiant

Gwahoddir ceisiadau i gystadleuaeth cyfansoddi emyn litwrgaidd newydd er mwyn dathlu canmlwyddiant Esgobaeth Tyddewi a’r Eglwys yng Nghymru yn 2020.

Lawrlwythwch y dudalen hon fel PDF.

Mae 2 ddosbarth yn y gystadleuaeth: Dosbarth Agored a dosbarth ar gyfer ceisiadau o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru. Derbynir cynigion gan fwy nag un awdur ac mae hawl gan un awdur gynnig mwy nag un waith.

Nid oes tâl am roi cynnig arni, ac nid yw’r gystadleuaeth wedi’i chyfyngu i gyfansoddwyr sy’n byw yn Esgobaeth Tyddewi.

Bydd enillydd yn cael ei ddewis o bob categori. Serch hynny, mae gan Banel Beirniaid yr Esgobaeth yr hawl i beidio dewis enillydd o gwbwl, o unrhyw gategori.

Gall fod yn emyn sy’n eiriau newydd ar dôn sy’ eisoes yn bodoli, neu yn eiriau newydd ar dôn newydd. Fe ddylai fod yn emyn o ddathliad, sy’n addas i’w chanu fel cynulleidfa. Derbynir ceisiadau Cymraeg a/neu Saesneg.

Dylid cyflwyno’r emynau, fydd yn cynnwys o leiaf 3 pennill, fel testun ar wahan ac hefyd, lle mae hynny’n briodol, fel sgôr PDF ac, os dymunir, fel recordiad mp3.

  • Rhaid i’r tonau fod yn rhai gwreiddiol os ydynt yn cael eu cyflwyno fel sgôr. Os ydych yn dymuno awgrymu tôn sydd eisoes yn bodoli, gellir nodi hynny yn yr adran briodol ar y ffurflen gais.
  • Gellir cyflwyno’r sgôr drwy ddefnyddio’r cyfrifiadur neu gyda llaw, ond mae’n rhaid iddo fod yn eglur neu ni fydd yn cael ei ystyried.
  • Rhaid i’r testun gael ei gynnwys o fewn pob erwydd ar y sgôr. Derbynnir llinell yr alaw yn unig gyda chordiau uwchben.
  • Ni fydd cais sydd eisoes wedi ei berfformio yn gyhoeddus neu ei gyhoeddi, yn cael ei ystyried yn gymwys
  • Bydd yr emynau yn cael eu beirniadu yn ddienw. Golyga hyn na ddylid cynnwys enw’r cyfansoddwr ac awdur yr emyn ar y copi sy’n cael ei anfon at y beirniaid. Dim ond ar y ffurflen gais y dylid nodi’r enwau. Bydd penderfyniad y beirniaid yn derfynol.
  • Gydag emynau cyflawn, bydd gan y beirniaid yr hawl i wobrwyo’r geiriau yn unig, a’u rhoi gyda thôn arall pan gyhoeddir yr emyn.
  • Bydd gan y beirniaid hawl i ddiwygio cynigion sydd â’r potensial i ennill, a hynny mewn trafodaeth gyda’r awdur/awduron.
  • Bydd hawlfraint yr emyn buddugol yn aros gyda’r cyfansoddwr/cyfansoddwyr a’r Esgobaeth ar y cyd. Wrth ymgeisio mae’r cyfansoddwr/cyfansoddwyr yn cytuno i’w waith/gwaith gael ei ddefnyddio gan holl eglwysi, cynulleidfaoedd a chorau o fewn Esgobaeth Tyddewi am byth, ac os fydd yn cael ei gyhoeddi rhaid cynnwys cydnabyddiaeth sydd wedi ei gymeradwyo gan Banel Beirniadu’r Esgobaeth.

Does dim gwobr ariannol. Y gobaith yw cynnwys yr emyn buddugol yn nhrefn y gwasanaeth canmlwyddiant yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi.

Gellir danfon ceisiadau yn electronig neu drwy’r post. Y dyddiad cau yw Mawrth 1af, 2020.

Y cyfeiriad i gynigion electronig yw diocese.stdavids@churchinwales.org.uk . Dylid cynwys y pennawd Cais Cystadleuaeth Emyn, gyda’r Ffurflen Gais  wedi ei chwblhau a’i atodi.

Y cyfeiriad i gynigion drwy’r post yw:

Cystadleuaeth Emyn Canmlwyddiant,
Esgobaeth Tyddewi,
Swyddfa’r Esgobaeth
Abergwili
CAERFYRDDIN
SA31 2JG