Eglwys Gadeiriol Tyddewi

 hithau’n fam eglwys ar esgobaeth Tyddewi mae’r Eglwys Gadeiriol yn ein hatgoffa am etifeddiaeth Cristnogol Cymru gyfan. Mae hi’n gartref i gymuned o ffydd lle ceir addoli dyddiol, mae’n le sy’n croesawu ymwelwyr a phererinion ac sy’n cynnig gweinidogaeth fugeiliol gyda phwyslais ar groesawu, gofalu, gwella ac ail-greu.

Mae’r adeilad hynafol hwn wedi gweld tipyn o newidiadau yn ystod y 1500 mlynedd diwethaf, ond mae’n parhau i dystiolaethu i bresenoldeb Duw mewn byd cyfnewidiol ac i ymdrechion Cristnogion ar hyd yr oesoedd i ganfod ffyrdd o symboleiddio eu profiad hwy o Dduw.

Dyhead efengylaidd yr eglwys gadeiriol yw i dystio i’r Efengyl yn ein byd cyfoes, ac i’r diben hwn mae’n amcanu at fod yn fan sy’n arbenigo mewn rhagoriaeth, syniadau newydd a her y bywyd ysbrydol, arloesedd efengylaidd a mynegiant litwrgaidd.

Yma mae creadigrwydd dynol yn cael ei ddathlu drwy’r celfyddydau gweledol a cherddoriaeth, gan geisio gwella profiadau pobl ar bob cyfle drwy annog ymdeimlad o alwedigaeth mewn pobl yn gyffredinol.

Ers yr oesoedd cynnar mae’r eglwys wedi bod yn ganolbwynt i bererinion, gyda chysegrfan i Ddewi Sant, ond yn bennaf mae’n dŷ gweddi, yn le cysegredig ac yn le sy’n annog gonestrwydd a datblygiad personol mewn cyd-destun sydd wedi profi presenoldeb Duw drwy’r canrifoedd.

Yn ogystal mae’r eglwys gadeiriol yn le i ddysgu ac addysgu am y dreftadaeth Gristnogol a’i gwir bwysigrwydd yn ein cymdeithas heddiw. Mae’n fan heddychlon sy’n cynnig llonyddwch a chyfle i bobl weld eu bywydau prysur o safbwynt arall.

StDavid.JPGStPatrick.JPGStAndrew.JPGStJustinian.JPGStNon.JPG

Llwybrau Hynafol ar gyfer yr oes gyfoes

Darllenwch hanes labrinth yr eglwys gadeiriol.

 

Croesawir ymwelwyr anabl i Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Mae cadair olwyn ar gael yng Nghyntedd De yr eglwys i’w defnyddio yn yr adeilad, ac mae yma hefyd dŷ bach pwrpasol ar gyfer ymwelwyr anabl.

Os oes angen gwybodaeth neu gyngor pellach cysylltwch â Moira Skenfield ar 01437 720204.

 

 

CANOLFAN ADDYSG A PHERERINDOD TŶ‘R PERERIN

Hall1Web.JPGMae Canolfan Addysg a Phererindod Tŷ’r Pererin yn croesawu ymwelwyr a phererinion, ac yn cynnig amrediad eang o weithgareddau, gan gynnwys cyrsiau sy’n seiliedig ar y cwricwlwm ar gyfer ysgolion. 

LLYFRGELL YR EGLWYS GADEIRIOL

 

Eglwys Gadeiriol Tyddewi yw’r unig gadeirlan Gymreig sydd â llyfrgell yn rhan ohoni.

Mae’r casgliadau’n cynnwys tua 7,000 o lyfrau sy’n dyddio o’r Diwygiad ymlaen, ac mae yna hefyd archif ffotograffiaeth enfawr.

Mwy am y llyfrgell.

 

 

GŴYL EGLWYS GADEIRIOL TYDDEWI

Yn dilyn trafodaeth gyda’r Deon a’r Siaptr, gwnaed y penderfyniad, gan Bwyllgor Gŵyl yr Eglwys Gadeiriol, i ganslo’r Ŵyl eleni. Gyda holl ansicrwydd lledaeniad y coronafeirws Covid-19 a’r angen i gadw ein gwesteion, cynulleidfa, gwirfoddolwyr a’r holl staff cefnogol yn ddiogel, hwn oedd yr unig opsiwn posib.

Hyderwn y byddwch yn deall ein sefyllfa ac, fel rhan o gymuned yr Ŵyl, yn parhau i’n cefnogi.  Fe fyddwn wrth gwrs yn ad-dalu unrhyw roddion ariannol a thocynnau sydd eisioes wedi’u prynu ar-lein neu dros y ffôn. Byddwn hefyd yn cysylltu gyda’n noddwyr yn uniongyrchol.

Mawr obeithiwn y bydd cymaint â phosib o’r cerddorion gwych roeddwn yn bwriadu’u croesawu eleni yn medru bod efo ni yn 2021.

Gellir canfod gwybodaeth bellach ar wefan yr wyl