Cyfeillach Galwedigaethol / “Fellowship of Vocation”

Mae Duw yn galw pob un ohonom mewn gwahanol ffyrdd i gyflawni ei Ewyllys

Mae “Fellowship of Vocation” yma i helpu unrhyw un sy’n awyddus i archwilio’r hyn mae Duw yn eu galw i wneud – warden eglwys, efallai, neu Gynorthwy-ydd Ewcaristaidd – mae’r rhestr yn ddi-ddiwedd ac nid yw wedi’i chyfyngu at y rheiny sy’n cael eu galw i weinidogaeth ordeiniedig neu drwyddedig.

Edrychwch ar yr esiamplau yma

Gwyliwch glipiau fideo cysylltiedig

  • Dim pwysau
  • Dim gwaith cartref
  • Awyrgylch ofalgar lle gall pobl siarad a gwrando, rhannu pryd bwyd a chwmni ei gilydd
  • Cyfle i rannu profiadau tebyg, a gwahanol

Os ydych chi’n ansicr neu’n teimlo fod angen cyngor arnoch, siaradwch gyda’ch ficer neu cysylltwch ag un o’r Tîm Datblygiad Lleyg sydd wedi’u rhestru ar ochr chwith y dudalen hon.

Mae grwpiau FoV eisoes wedi’u sefydlu yn yr esgobaeth, ac mae rhagor i ddod.

Mae’r Tîm Datblygiad Lleyg hefyd yn cynnig tri chwrs hyfforddiant mewn bore coffi, yn eich eglwys, eich Ardal Weinidogaethol neu Esgobaeth – 10-12 o’r gloch ar fore Sadwrn (mae posib trefnu diwrnodau eraill hefyd).

Cysylltwch i drefnu

 

 

  • Darllen y Beibl yn Sicr ac yn Gadarn – sut i fwynhau gwersi darllen mewn eglwys
  • Gweddïo i Dduw ar ran eraill – sut i arwain ymbiliau
  • Croeso i Bawb – gwneud eich eglwys yn le mwy cyfeillgar i ffrindiau a dieithriaid