Swyddog Stiwardiaeth a Chefnogaeth dros Ardaloedd Gweinidogaeth

DYDDIAD CAU: AWST 9fed 2019

Cyflog: £23,022.51 – £24,188.07 (cytundeb cyfnod penodol o 2 flynedd)

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i ymuno gyda Thîm Swyddfa’r Esgobaeth. Byddwch yn helpu, annog a galluogi Cynghorau Ardaloedd Gweinidogaeth Lleol o ran rheoli eu cyllid; yn nodi’r adnoddau angenrheidiol sydd ar gael er mwyn iddynt gyflawni eu cenhadaeth.

Prif Gyfrifoldebau:

  1. Hybu gwell dealltwriaeth o egwyddorion cyfrannu Cristionogol, hyn yn sbarduno haelioni pellach mewn Ardaloedd Gweinidogaeth Lleol (AddGLl) ac yn yr Esgobaeth drwyddi draw.
  2. Bod yn swyddog cyswllt rhwng grwpiau lleol, Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth (BCE) a’i is-bwyllgorau, ac yn arbennig i hybu gwaith y Grŵp Cyfran Blwyfol.
  3. Cydweithio â grwpiau esgobaethol lleol er mwyn cynorthwyo, ysbrydoli, cymhwyso ac awgrymu adnoddau, o ran eu stiwardiaeth, a hynny yn ymarferol a diwinyddol.
  4. Nodi anghenion hyfforddi swyddogion AddGLl a swyddogion pwyllgorau Eglwysig, yn enwedig Trysoryddion, o ran rheoli ariannol, a datblygu cyllidebau fydd o gymorth wrth gynnal a thyfu’r Eglwys.
  5. Datblygu rhwydwaith o swyddogion Stiwardiaeth AddGLl a chynnig cyngor proffesiynol, yn hynny o beth, i’r Esgob, yr Archddiaconiaid a’r Swyddogion Esgobaethol.

Byddwch yn siaradwr cyhoeddus blaenweithgar a hyderus, sy’n hyrwyddwr gyda’r gallu i ddatblygu a chynnal perthnasau cadarn gydag amrywiaeth eang o unigolion a grwpiau. Bydd gennych ddealltwriaeth, neu barodrwydd i ddysgu, am ddiwinyddiaeth haelioni Cristionogol Anglicanaidd. Bydd angen profiad neu wybodaeth o brosesau rheoli cyllid eglwysig, yn cynnwys cyllidebau, cadw cyfrifon, Cymorth Rhodd a pharatoi adroddiadau cyllidol ar gyfer y rôl hon. Bydd gennych brofiad o nodi anghenion hyfforddi yn ogystal â hyrwyddo a darparu hyfforddiant. Mae lefel uchel o hunan gymhelliant a’r gallu i drefnu cyfarfodydd effeithlon dros ardal ddaearyddol eang yn angenrheidiol. Bydd hyblygrwydd yn eich dull o weithio yn allweddol, gan fyddwch yn teithio a bydd eich oriau gwaith yn cynnwys nosweithiau.

 

Mae proses arolygu dyletswyddau’r swydd ar waith ar hyn o bryd, ac efallai bydd peth newid wedi’r penodiad.

 

Cysylltwch â Mrs Nia Evans, Swyddfa Esgobaeth Tyddewi, Abergwili, Caerfyrddin SA31 2JG i ofyn am ffurflen gais a rhagor o wybodaeth.

 

Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau CV 

Dyddiad cau: 09/08/2019

 Cyfweliadau 2 a 3 Medi 2019