Meithrin Cysylltiadau Hynafol

Cyhoeddwyd prosiect tair-blynedd newydd gan Jeremy Miles, Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit Llywodraeth Cymru. Prosiect ydyw i ail-ddarganfod treftadaeth diddorol y seintiau canoloesol cynnar – Dewi Sant a’i ddisgybl, Sant Aidan.

Arweinir y prosiect gan Gyngor Sir Penfro, mewn partneriaeth gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Cyngor Sir Wexford a Visit Wexford, ac fe fydd y prosiect yma sy’n croesi’r ffin, ac a ariennir gan yr UE am €1.9m, yn hybu twf economaidd drwy adfywiad, prosiectau diwylliannol ac addysgiadol a mentora busnesau.

Bwriedir adnewyddu ffynnon y Santes Non yn Nhyddewi ac fe fydd darnau o gelf sy’n cyfateb i’w gilydd yn cael eu comisiynu yn y ddwy ardal. Bydd ysgolion yn cymryd rhan mewn prosiect ar y cyd i ddod â stori’r ddau saint yn fyw, ac fe fydd disgyblion y ddwy wlad yn ymweld â’i gilydd.

Mae coffâd i Ddewi Sant yn ninas Tyddewi, lle treuliodd y rhan fwyaf o’i fywyd, ac mae gan Sant Aidan gysylltiad agos â Wexford, a thref Ferns yn benodol. Yn ogystal â rhoi cyfle i’r ddwy gymuned ail-ddarganfod y treftadaeth maent yn ei rannu, nod y prosiect yw denu ymwelwyr newydd i’r cymunedau arfordirol yma.

Mae’n debyg fod Sant Aidan wedi teithio o Wexford i Sir Benfro i astudio dan Dewi Sant am nifer o flynyddoedd. Wedi ei fentora gan Dewi Sant, cafodd Sant Aidan ei ysbrydoli i ddychwelyd i Iwerddon i adeiladu ei fynachlog ei hun yn Ferns. Mae gan Ferns a Tyddewi eglwysi cadeiriol pwysig,- Eglwys Gadeiriol Ferns yw’r lleiaf yn Iwerddon ac Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn leoliad allweddol i dwristiaeth.

Dywed arweinydd Cyngor Sir Penfro, David Simpson, fod hwn wedi bod yn “…enghraifft o gydweithio gwirioneddol, a hynny rhwng nifer o bartneriaid yn y sectorau preifat, cyhoeddus a thu hwnt, drwy gydol y broses.”