Hafan y Waun

Sefydlwyd cartrefi MHA homes gan y Parch. Walter Hall ac mae’r brif swyddfa yn Derby, Lloegr. Ers ei sefydlu mae’r elusen wedi derbyn cefnogaeth yr Eglwys Fethodistaidd. Rhoi llais i’r genhedlaeth hŷn yw prif nod yr elusen, a meithrin gofal corfforol, meddyliol ac ysbrydol yr unigolion yma. Ers cychwyn fel caplan, ychydig iawn o brofiad oedd gennyf o’r cyflwr dementia, ond erbyn hyn rwyf wedi derbyn hyfforddiant mewn sawl maes.

Fel caplan, mae angen i mi gynnig cefnogaeth i’r preswylwyr a’u perthnasau, yn ogystal â’r staff. Rwy’n cynnal gwasanaeth dwyieithog bob wythnos a phleser yw gweld geiriau emynau a salmau yn llifo ‘nôl i’r cof. Rwyf hefyd yn cydweithio’n agos gyda’r tîm gweithgareddau a’r therapydd cerddoriaeth, ac mae’n hyfryd medru croesawu corau a pherfformwyr o ysgolion lleol atom. Yn ogystal, rwy’n gweithio gyda nifer o wirfoddolwyr, megis aelodau o Cytûn Waunfawr, Aberystwyth. Mae Cytûn yn ymweld â’r cartref yn fisol ac yn cynnal gwasanaethau Cymraeg eu hiaith. Ar y Sul rwy’n gwasanaethu fel rhan o gynllun gwasanaeth yr Eglwys Fethodistaidd. Yn Hafan y Waun mae arferion Eciwmenaidd yn datblygu’n hollol naturiol.

Yn anffodus wrth gwrs, mae’n rhaid ffarwelio gyda phreswylwyr o bryd i’w gilydd. Anrhydedd yw medru cynorthwyo teuluoedd i drefnu gwasanaeth angladdol, paratoi teyrngedau a gwasanaethu mewn angladdau. Rhaid sylweddoli fod adegau fel hyn yn anodd i pherthnasau a staff, ac mae angen dangos cryn sensitifrwydd. Mae’r profiad o wasanaethu mewn amryw o eglwysi Ceredigion, yn ogystal â gweithio fel athro a phennaeth wedi bod o gymorth i mi yn fy rôl newydd.

Pan oedd Job yn dioddef yn gorfforol ac yn feddyliol, daeth ei ffrindiau i’w gysuro, “Eisteddasant gydag ef……Ni ddywedodd neb yr un gair, gan iddynt weld cymaint oedd ef yn dioddef.” Job 2:13.

Rwy’n dioch i Dduw am y cyfle i fod yn ffrind i holl breswylwyr Hafan y Waun, ac fel caplan rwyf wedi dod i “eistedd gyda chwi.”