Archwilio’r Gymru Gysegredig

 

Fel rhan o brosiect newydd Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi – “Exploring Sacred Wales“, mae eglwysi a chapeli hanesyddol ar fin dod yn rhan o’r hyn sydd gan dwristiaeth Cymru i’w gynnig.

Drwy gydweithrediad â Visit Wales, yr Eglwys yng Nghymru, Addoldai Cymru, Cadw a phartneriaid cenedlaethol eraill, bydd dros 500 o addoldai hanesyddol Cymru i’w gweld ar ExploreChurches, hwb twristiaeth eglwysi’r DU, erbyn Mai 2020.

Bydd y wefan yn arddangos hanes diddorol a chelfyddyd a phensaerniaeth syfrdanol yr eglwysi a chapeli yma sydd i’w gweld ar The Wales Way,- sef tri llwybr cenedlaethol sydd wedi’u datblygu gan Visit Wales – The Coastal Way, The Cambrian Way a The North Wales Way. Bydd ffotograffiaeth a ffilmiau newydd hefyd yn dangos mannau cysegredig y DU ar eu gorau..

Ariannwyd y prosiect gan Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei ariannu gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygiad Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Bydd Exploring Sacred Wales yn ei gwneud hi’n hawdd i ymwelwyr fedru darganfod treftadaeth gysegredig odidog Cymru, ac fe fydd gwefan ExploreChurches yn dangos manylion amseroedd agor, digwyddiadau arbennig ac offer mapio er mwyn i eglwysi a chapeli Cymru fod yn ran bwysig ar fap twristiaeth Cymru.

Gellir gweld gwybodaeth allweddol ar wefan The Wales Way hefyd. Y nod yw sicrhau fod twristiaid ac ymwelwyr yn cynnwys ymweld ag eglwysi a chapeli fel rhan o’u gwyliau teuluol, ymweliadau penwythnos a diwrnodau allan yn Nghymru.

Bydd mannau cysegredig Cymru hefyd yn cael eu marchnata ym masnach twristiaeth Prydain a gwledydd tramor.  Ydych chi’n dyheu i eistedd yn seddi’r Esgobion? Neu i ddilyn ôl traed y pererinion? Cynigir pump profiad pwerus, sy’n gallu cael eu bwcio ar-lein, ac sydd â themâu seiliedig ar y lleoliadau a’u hanes,- fydd yn galluogi ymwelwyr i ddarganfod treftadaeth Cymru.

Dyma oedd gan Huw Edwards,- Darlledwr, Newyddiadurwr ac Is-Lywydd Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi, i’w ddweud:

“O gapeli bychan ar fryniau i eglwysi cadeiriol canoloesol, eglwysi a chapeli Cymru yw rhai o’r adeiladau crefyddol harddaf yn yr holl fyd.

Rwy’ wrth fy modd fod ‘Exploring Sacred Wales’ yn ei gwneud hi’n gyffrous ac yn hawdd i ddarganfod mannau cysegredig Cymru. Mae hi’n hen bryd i eglwysi a chapeli Cymru gael lle amlwg a haeddiannol ar y map twristiaeth, ochr yn ochr gyda’n cestyll ysblennydd, mynyddoedd godidog ac arfordir trawiadol.”

Dywedodd Claire Walker, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi:

“Mae hanes, celfyddyd a phensaerniaeth eglwysi a chapeli Cymru wedi bod yn gyfrinach am amser llawer rhy hir. Maent yn llawn hanes, diwylliant a mytholeg ac yn medru ysbrydoli’r meddwl a chryfhau’r enaid. Drwy’r pwer digidol bydd pobl Cymru ac ymwelwyr o weddill y DU a thu hwnt yn medru darganfod a phrofi’r gweithiau celf byw yma yn ddi-ffwdan.

Rwy’n ddiolchgar iawn i’n partneriaid – Visit Wales, yr Eglwys yng Nghymru, Addoldai Cymru a Cadw, am eu hamser a’u harian. Mae denu mwy o bobl i ymweld â’n heglwysi a’n capeli yn sicrhau eu cynaladwyedd tymor hir, ac fe fydd hefyd yn hwb i’r economi a busnesau lleol, sy’n newyddion da i bawb yng Nghymru.”

Medd yr Arglwydd Elis-Thomas, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: 

“Rwyf yn hynod falch ein bod wedi gallu cefnogi’r bartneriaeth a’r fenter gyffrous yma yn ystod ein Blwyddyn Darganfod. Mae cymaint o hanesion Cymru wedi’u cysylltu gyda’n mannau cysegredig – ac fe fydd y fenter hon yn rhoi bywyd i’r straeon a’r hanesion yma ac yn denu mwy o bobl i ddarganfod yr hyn sydd gan ein heglwysi a’n capeli i’w gynnig.”

Dywedodd Rheolwr Twristiaeth Eglwysi yn Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi, Sarah Crossland, hyn: 

“Edrychwn ymlaen at weithio gyda gwirfoddolwyr mewn eglwysi a chapeli ar hyd The Wales Way a thrwy Gymru gyfan, er mwyn clywed a darganfod eu straeon. Bydd eglwysi hynafol a chapeli hanesyddol y wlad yn dod yn rhan bwysig o’r hyn sydd gan y diwydiant twristiaeth i’w gynnig yng Nghymru. Drwy luniau ysblennydd, ffilmiau atyniadol a phrofiadau unigryw, rydym yn eich gwahodd i ymuno gyda ni.”

 

Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi

Elusen ar gyfer pobl sy’n caru adeiladau eglwysi, sy’n cefnogi addoldai o werth hanesyddol, pensaerniol a chymunedol, ac sy’n cael eu defnyddio gan enwadau Cristnogol drwy’r Deyrnas Unedig.

.ExploreChurches