Neges Dydd Gŵyl Dewi gan yr Esgob Joanna i’r Senedd

Yn flynyddol, ar Ddydd Gŵyl Dewi, mae neges yn cael ei hanfon at Aelodau’r Cynulliad, gan Esgob Tyddewi – neges sy’n cael ei darllen ar goedd yn y Senedd:

Gyda’n bod ni, yma yng Nghymru, yn cychwyn cyfnod o’n bywyd cenedlaethol y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd, mae geiriau Dewi Sant, ein nawddsant ni, yn dal i’n hysbrydoli a’n harwain.

Yn ystod ei bregeth olaf, ar y Sul cyn ei farw, anogodd Dewi Sant ei gymuned i wneud ‘y pethau bychain’ Nid sôn yr oedd Dewi yn hyn o beth, am rhyw fwriadau neu gyraeddiadau arbennig. Mae’r cyfryw bethau yn newid, fis ar ôl mis a blwyddyn ar ôl blwyddyn, gyda threigl amgylchiadau.

Yr hyn sy’n ddigyfnewid yw’r gwerthoedd a’r gweithredoedd sy’n creu a magu ymddiriedaeth, y modd y mae pobl yn ymwneud â’i gilydd er mwyn cynnal ymdeimlad o gymuned a chyd-ddibyniaeth.

Drwy’r canrifoedd, mae Dewi Sant yn ein galw, beth bynnag ein sefyllfa o ran bywyd, i fod yn anrhydeddus, yn agored, yn dryloyw, yn ystyriol a theg yn ein holl ymwneud â’n gilydd. A hithau’n oes y cyfryngau cymdeithasol, pan nad yw gwirionedd pethau bob amser mor amlwg ag y dylai fod, boed i ni, fesul diwrnod, addunedu i’n gilydd i arddel y gwirionedd, i fod yn ddidwyll ein gweithredoedd, ac i gofleidio daioni er lles pawb.

Pob bendith,

Joanna Tyddewi