Plant Dewi

Gweithredu ar ffydd a meithrin cymuned mwy cynhwysfawr

Y mae Tîm Datblygu Cymunedol Plant Dewi yn gweithio drwy’r Esgobaeth i alluogi pobl leol i ofalu mewn ffordd ymarferol am deuluoedd, plant a phobl ifanc o’u cwmpas.

Y mae Cristnogion yn ymroddedig i ofalu am bob plentyn a pherson ifanc, yn gofalu am les pob teulu a chryfhau cymunedau.  Y mae Cariad at Dduw a gofal am gymdogion yn mynd law yn llaw i greu bywydau a chymunedau

 

Cardiau Nadolig 2018

         

Mae cardiau Nadolig Plant Dewi ar werth nawr – £3.50 am becyn o 10, 4 dyluniad gwahanol a chyfarchion dwyieithog tu fewn. Bydd elw’r gwerthiant yn mynd tuag at brosiectau Plant Dewi yn yr esgobaeth.

Archebwch eich cardiau drwy lenwi’r ffurflen a’i phostio neu ei ebostio. Lawrlwythwch y ffurflen archebu

 

Yn y ffordd hon mae Plant Dewi yn cefnogi teuluoedd o’r crud i’r bedd:

  • Yr ydym yn helpu teuluoedd o dan bwysau ac yn creu perthynas deuluol fwy positif
  • Yr ydym yn creu rhwydwaith cariadus o gyfeillgarwch a chefnogaeth drwy ddod â theuluoedd gwasgaredig at ei gilydd mewn adeiladau Eglwysig
  • Yr ydym yn cefnogi y teuluoedd hynny sy’n anodd i’w cyrraedd ac yn teimlo eu bod wedi’u amddifadu o allu cyrraedd gwasanaethau
  • Yr ydym yn annog Tadau i chwarae rôl gweithredol ym mywydau eu plant ac i fwynhau bod yn dadau.
  • Yr ydym yn sefydlu canolfannau sy’n cynnig cefnogaeth deuluol neu fannau diogel i bobl ifanc i gyfarfod drwy annog ymddiriedaeth rhwng pobl a datblygu  cyfraniad i’r gymuned.
  • Yr ydym yn gweithio mewn ysgolion gan ddarparu clybiau Cristnogol amser cinio.
  • Yr ydym yn cefnogi pobl ifanc i fod yn rhan ymarferol yn eu cymunedau drwy greu, er enghraifft, brosiectau garddio a llochesau pobl ifanc.
  • Yr ydym yn gwrando ar pobl ifanc ac yn eu cefnogi i ddefnyddio technoleg i gynhyrchu fideos, DVDs a slotiau radio sy’n caniatau iddynt gyrraedd pobl ifanc eraill ynglyn â materion o ofid yn eu bywydau.
  • Yr ydym yn cefnogi’r arddegau sy’n dod yn rhieni i fwynhau eu rôl newydd o ofal